گالری تصاویر


خط شکنان خمینی

کارآفرینی

خلاقیت

یا مهدی

یا حسین

جلسه بررسی ایده های نو...تیرماه 94

تقدیر جناب مهندس فاضل نسب از گروه برگزیده کارگاه TEAM WORK .... تیر ماه 94

تقدیر جناب مهندس فاضل نسب از گروه برگزیده کارگاه TEAM WORK .... تیر ماه 94

تقدیر جناب مهندس فاضل نسب از گروه برگزیده کارگاه TEAM WORK .... تیر ماه 94

دومین جلسه بررسی ایده های نو ...تیرماه 94
   1  2