- برگزاری دومین جلسه مرکز کانون کارآفرینی در سال1394