- 9 غول فن آوری که زاکربرگ کشورشان هستند / موفق، جوان و ثروتمند!

- ویژگیهای مدیران و کارآفرینان موفق