- مقدمه‌ای پيرامون مهندسی ارزش

- کارگاه بهینه سازی سازه و مهندسی ارزش