- چرا زنان کمتر از مردان در دنیای کارآفرینی حضور دارند؟