- برگزاری اولین جلسه هماهنگی رویداد startup برای اساتید