موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در راستای توصعه صنعت و اقتصاد کشور و ایجاد انگیزه های شغلی و به فعل درآوردن ایده های نو و اثر بخش در پیشرفت صنعت اقدام به تشکیل کانون کارآفرینی و تلاش در خصوص تشکیل هسته های کار آفرینی و هدایت هسته ها در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب نموده......

 

 

اعضای کانون کارآفرینی

1:جناب مهندس فاضل نسب معاون دانشجوئی و رئیس مرکز کارآفرینی

2:جناب مهندس بهرام رضا امیری کارشناس ارشد کارآفرینی و مشاور شغلی

3:سرکار خانم درگاهیان کارشناس ارشد  ومسئول مرکز مشاوره

4:جناب مهندس محمدرضا غفاری کارشناس و مشاورکارآفرینی